Öne Çıkanlar mersin haber Mersinde Çiftçiler Bilgilendirildi. 7 Haziran Erdemli MYO Erdemli

DOĞU AKDENİZ ÇEVRE DERNEKLERİ’NDEN SEÇİM BİLDİRGESİ

Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri (DAÇE ), 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerde kendi hazırladıkları seçim bildirgesini yayınladı. Dernek adına açıklamalarda bulunan Sabahat Aslan, mevcut yasal düzenlemeler, küresel ısınma ve iklim değişikliği, tarımın iyileştirilmesi ve toprağın korunması, sağlıklı suyun kullanımı ve suyun korunması temiz hava, gürültü denetimi, çevre sağlığı politikaları, iyonlaştırıcı ve iyonlaştırıcı olmayan ışınım (radyasyon) ile çevre sağlığı politikaları hakkında seçilecek olan Cumhurbaşkanı ile milletvekillerinden taleplerinin yerine getirilmesini istedi.

DOĞU AKDENİZ ÇEVRE DERNEKLERİ’NDEN SEÇİM BİLDİRGESİ

“TALEPLERİMİZ  YERİNE GETİRİLSİN!”

Mersin Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlenen toplantıya Antakya Çevre Koruma Derneği, Samandağ, Çevre Koruma ve Turizm Derneği, İskenderun Çevre Koruma Derneği, Erzin Çevre ve Tarihi Koruma Derneği ,Osmaniye Çevre Dostları Platformu, Adana Çevre Tüketici Koruma Derneği, Tarsus Çevre Koruma Kültür ve Sanat Merkezi Derneği, Mersin Çevre Dostları Derneği ve Mersin Çevre ve Doğa Derneği katıldı. DAÇE adına açıklamalarda bulunan Sabahat Aslan, “ ülkemizde uygulanan bilime aykırı politikalar sonucunda sanayi, tarım, kent, ulaşım, enerji, madenler, doğal kaynaklar, ormanlar, hazine arazileri, kıyılar, dereler birer rant alanı haline dönüşmüş, yeraltı ve yerüstü su kaynakları, hava ve toprak kirletilmiş, çevre sorunları artmıştır” dedi.

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili adaylarınan seslenen dernek, seçim bildirgesi yayınladı. Seçim bildirgesindeki isteklerinini ye,ine getirilmesini isteyen Aslan, taleplerini şu şekilde belirtti;

“1-mevcut yasal düzenlemeler hakkında

Son beş yılda, kanunlar değiştirilerek yasallaştırılan çevre ve doğal alanlara yönelik yıkımlar derhal durdurulmalı, kanunlar, doğayı ve çevreyi eksiksiz koruyan bir yapıya çıkartılarak uygulama ve denetleme alanları genişletilmelidir.

2-KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA

Küresel iklim değişikliğinden en çok etkilenecek ülkelerin başında gelen Ülkemizde, acil önlemlerin alınması gerektiği ortadadır. Bu önlemlerin başında, küresel ısınmanın nedeni olan karbondioksit salımının azaltılması gelmektedir. Bu amaçla;

-Önceliği enerji tasarrufu ve doğa dostu teknolojilerin kullanılacağı Ulusal Enerji Master Planı yapılmalı ve uygulanmalıdır.

- Sularımızın ticarileşmesine neden olan ve doğa katliamına dönüşen HES yatırımları derhal durdurulmalıdır.

-Teknolojisi, hammaddesi ve çalışacak personeli dış ülkelerden sağlanacak olan, enerjide dışa bağımlılığı daha da arttıracak, teknoloji transferini yasaklayan, kamu kaynaklarımıza, ekosistemimize ve sağlığımıza zarar verecek , ülkemizi nükleer atık deposu haline getirecek olan Akkuyu, Sinop ve İğne ada Nükleer Santral projelerinden derhal vazgeçilmelidir.

- Küresel ısınmayı arttıran hava, toprak ve su kirliliğinde çok önemli payı olan karbon ve zehirli gazların emisyonları çok fazla olan, mevcut Termik Santraller kapatılmalı, yeni termik santrallerin yapımına izin verilmemelidir.

- Küresel ısınmanın önemli nedenlerinden biri olan ulaşım sistemimiz, toplu ulaşımı hedef alan biçimde yeniden ele alınmalı, Ulusal Ulaşım Master Planı yapılmalı, demiryolu ve denizyolu taşımacılığına yönelik yatırımlar sağlanmalıdır. Bu amaçla her ilimize ve ilçemize yük taşıması için normal rayların yanında seyahatler için gelişmiş ülkelerdeki gibi hızlı trenler yaşama geçirilmelidir. Denize kıyısı olan her beldenin deniz yoluyla yük ve seyahat amaçlı ulaşımları teşvik edilmeli yeni projeler üretilmelidir.

-Kent içinde bisiklet kullanımının sağlıklı ve verimli bir ulaşım modeli olduğu kabul edilerek desteklenmelidir.

- Üretilen hemen her türlü ürün, mal ve hizmetin temel enerji kaynağı elektrik ve petrol olduğu kabul edilirse, satın aldığımız her şeyin, küresel ısınmaya neden olan enerji kaynaklarıyla üretilerek bize ulaştırıldığı bilinmelidir. Bu kapsamda, önemli boyutta artan tüketim hacmimizi sınırlandırmadan küresel ısınmanın önüne geçilmesi olanaksızdır. Tüketim çılgınlığının önlenmesi ve herkesin aşırı tüketimden kaçınması için eğitici çalışmalar yapılmalı ve gerekli yasal mevzuat oluşturularak maddi yaptırımlar devreye sokulmalıdır. Teknolojik ürünlerin, garanti süresi dışında da ucuz ve hızlı bir biçimde onarılması için gerekli yasal mevzuat acilen oluşturulmalıdır.

-Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı arttırılmalıdır.

3-TARIMIN İYİLEŞTİRİLMESİ VE TOPRAĞIN KORUNMASI HAKKINDA

-Toprağın korunmasını hedef alan ulusal planlar yapılmalı, Toprak Koruma Kanunu yeniden düzenlenmelidir.

-Ormanlar korunmalıdır, yeşil alanlar arttırılmalıdır, Milli Parklar korunmalı, erozyon ve çoraklaşma önlenmelidir.

-I. Derece tarım alanlarımız üzerine kentleşme ve karayolu yatırımlarına izin verilmemelidir.- Tehlikeli ve çok tehlikeli atık bildirimleri zorunlu hale getirilmeli ve atık yok etme maliyetleri topluma ödettirilmemelidir.

-Tarımda Ekolojik Tarım uygulamalarına geçilmesi için yasal düzenlemeler yapılmalı, bunun için bilinçsiz sulamanın, kimyasal gübre, GDO lu ve hibrit tohum kullanımının önüne geçilmelidir.

-Tarımsal üretim ve tüketim kooperatifleri arttırılmalıdır.

-Meralar korunmalı, bunun için mera kanunu yeniden düzenlenmelidir.

- Yerli hayvancılığın geliştirilmesi ve hayvancılık tarımı teşvik edilmelidir.

-Vahşi sulamanın önüne geçilmeli ,Yağmur suyunun sulamada kullanımının sağlanması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

-Balık çiftliklerinin kurulumuna izin verilmemelidir. Vahşi balıkçılığın yapılması engellenmelidir. Doğal balıkçılık üretimini arttırıcı önlemler alınmalıdır.

-Tarımımızı dışa bağımlılıktan kurtaran ve tarımda ülkemize yeten politikalar uygulanmalıdır.

4-SAĞLIKLI SUYUN KULLANIMI VE SUYUN KORUNMASI HAKKINDA

-Şehir suyu şebekelerinden Halka güvenli ve sağlıklı suyun içilmesini sağlamak için çalışmalar yapılmalıdır. İnsan sağlığını olumsuz etkileyen Pet şişelerden suyun içilmesi yasaklanmalıdır. İçme ve musluk (şebeke) suyunda ağır metal ve zirai ilaç vb kalıntısı analizlerinin şeffaflaştırılması ve kamusal araçlarla her ay en az bir kez yayınlanmalıdır.

- Atık sanayi sularının sadece biyolojik değil aynı zamanda kimyasal arıtma yapılmadan doğal su ve topraklara verilmesi önlenmelidir.

-Yer altı su aküferlerimiz (yer altı su havzası) kirlenmeden korunmalıdır.

-Sularımızın tasarruflu kullanılması için gerekli düzenlemeler ve eğitici programlar yapılmalıdır. Yeniden kullanım ve geri dönüşüm projeleri uygulanmalıdır.

-Sulak alanlar ve su kaynakları acilen koruma altına alınmalıdır.

-Denizlerimizi korumak için Şehirlerde kanalizasyon arıtım sistemleri yapılmalıdır. Deniz taşımacılığında kullanılan gemilerin atıklarının denizlere boşaltımları engellenmelidir.

5- TEMİZ HAVA HAKKINDA

-Şehirlerde Hava Kirliliği Haritaları oluşturulmalıdır.

-Sanayi kuruluşları yerleşim yerlerinden uzak kurulmalıdır.

-Enerji etkin ve verimli kullanılmalıdır.

-Kirletici teknolojilerin kurulmasına izin verilmemelidir.

-Mevcut Sanayi kuruluşlarının emisyonları uluslararası kriterlere göre denetlenmelidir.

-Toplu taşıma teşvik edilmelidir.

-Maden ve taş ocakları bilimsel ve planlı olarak doğa koruma alanlarından ve yerleşim merkezlerinden uzak işletilmesi sağlanmalıdır. İşletme süresi sonunda işletme alanı rehabilite edilmelidir.

-Devlet eliyle yapılan kömür yardımlarının havayı kirletmesinin önüne geçilmesi için politikalar geliştirilmelidir.

-Ağır ve hava kirliliği emisyonlarına neden olan sanayii tesislerinin yerleşim yerlerinin hâkim rüzgarları üstüne kurulması yasaklanmalıdır ve Kent imar planlarının hâkim rüzgar yönlerini ve cadde genişliğini hesap ederek yapılması sağlanmalıdır.

-Hava kirliliğini izleyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı her yıl kış sezonundan bir ay önce (ekim ayında) TBMM’ne Türkiye Hava Kirliliği raporu sunmalıdır.

6-GÜRÜLTÜ DENETİMİ HAKKINDA

-Var olan mevzuatın yaşama geçirilmesi, eksiklerinin tamamlanması, bir ulusal eylem planına entegre edilmesi gerekmektedir.

7- İYONLAŞTIRICI VE İYONLAŞTIRICI OLMAYAN IŞINIM (RADYASYON) HAKKINDA

-İyonlaştırıcı ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyon izin, ÇED ve Gayrisıhhi müessese (GSM) izni ve ruhsatlandırması mevzuatımızdaki sağlık mesleklerini dışlayan yapı ve eksiklerin düzeltilmesi, ÇED yönetmeliğinde, yer seçim izni aşamasının GSM izni yer seçimi izni yerine geçmesinin engellenmesi aksine tam tersi bir mevzuatla GSM yer seçim izninin ÇED izni yerine geçmesi ya da GSM ve

ÇED mezuatı tek mevzuat haline getirilmelidir. Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun her yıl TBMM’ne bu konuda bir rapor sunmalıdır.

8- ÇEVRE SAĞLIĞI POLİTİKALARI HAKKINDA

- Ulusal Çevre sağlığı eylem planının bitirilerek Avrupa Birliği ile uyumlu hedef ve kısa, orta ve uzun vade tanımlarının yapılarak yaşama geçirilmelidir.

-Uluslararası Hastalık Nedenleri Sınıflandırması 10. sürümünün (ICD-10) DSÖ’nün ileri ülkelerinin uyguladığı en son gelişmiş sürümlerinin (2014 yılında uygulanmaya sokulan ICD-11) uygulanmasını ve ICD-10 ve 11’ün, ulusal ölüm bildirim sistemimiz (ÖBS) ile ulusal ölüm nedenleri sınıflandırmasına uyumu sağlanmalıdır.

- Neredeyse her bakanlığın ve özerk kamu kuruluşunun farklı içerik ve farklı (ve süresi belirtilmemiş ya da farklı süreleri olan kısa-orta ve uzun vadeli) bir çevre eylem planı vardır. Ulusal çevre ve çevre sağlığı eylem planları eşgüdümünün ve vade çakışmalarının eşitlenmesi yapılarak yaşama geçirilmelidir.

- Çevre sağlığı istatistikleri sayı ve nitelikçe geliştirilmelidir.

-Gerek endüstriyel ve gerekse evsel katı sıvı ve gaz atıkların depolanması ve bertaraf edilmesine yönelik ciddi bilimsel projeler geliştirilmelidir. Atık miktarını azaltacak üretim teknolojileri ve tüketim programları geliştirilip kullanıma sunulmalıdır

- Biyoçeşitliliğin korunması için acil önlemler alınmalıdır.”

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.