Fatma Nur Dumlu

Fatma Nur Dumlu

       

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ NEDİR ?


Tahliye Taahhütnamesi; kiracının kiraya verene, halihazırda kiracı sıfatıyla  kullanımında olduğu kiraya verene ait taşınmazı “herhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın, kayıtsız ve şartsız olarak tahliye edeceğine” ilişkin verdiği yazılı bir belgedir.

Kısaca, kiracının kiralananı belirli bir tarihte boşaltacağına dair sunduğu irade beyanıdır. Tahliye Taahhütnamesi kanunda açıkça bu şekilde adlandırılmamış olsa da  6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda bulunmaktadır.

 

 Türk Borçlar Kanunu Madde 352/1: “Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir.” şeklinde düzenlenmiştir. Maddede bahsi geçen yazılı belge Tahliye Taahhütnamesini işaret etmektedir. Tahliye taahhütnamesi, kiracının kiralanan taşınmazı belirli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği tek taraflı bir hukuki işlemdir. Kiracının bu beyanı belirli  geçerlilik şartlarını sağlaması koşulu ile yasal olarak geçerlilik kazanır. Bu şartları 4 başlıkta sıralamamız mümkündür.

 

 

-Tahliye taahhüdünün yazılı şekilde yapılması

-Taahhüdün kiracı ya da yetkili temsilcisi tarafından verilmesi

-Tahliye taahhüdünde tahliye tarihinin net bir şekilde belirtilmiş olması,

-Taahhüdün kiralananın teslim edilmesinden sonra verilmesidir, yerleşik Yargıtay içtihatları doğrultusunda bu madde de özellikle dikkat edilmesi gereken husus kira sözleşmesi tarihi ile tahliye taahhütnamesinin aynı gün yapılmamış yani aynı gün imza altına alınmamış olmasıdır.

 

Bu şartlar çerçevesinde düzenlenen bir tahliye taahhütnamesi hukuken geçerli olacaktır , kiracının taahhüt ettiği tarihte ihtar ve ihbara gerek kalmadan kiralayanı boşaltması durumu söz konusu olacaktır. Mevcutta geçerli bir tahliye taahhütnamesi olmasına rağmen kiralanan boşaltılmaması durumunda kiraya veren tarafın izleyeceği 2 yol bulunmaktadır.

-İcra takibi yoluyla tahliye takip etmek

-Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açmak.

İcra takibi yoluyla tahliye süreci 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu 272. ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Tahliye emri ve münderecat başlıklı İcra İflas Kanunu 272. maddesine göre,  mukavelename ile kiralanan bir taşınmazın müddeti bittikten 1ay içinde mukavelenin icra dairesine ibrazı ile tahliyesi istenebilir. Talep üzerine, icra memuru bir tahliye emri tebliği suretiyle taşınmazın on beş gün içinde tahliye ve teslimini emreder.

Diğer bir yol ise sulh Hukuk mahkemesinde dava açmaktır. Kiraya veren, kiracıyı elindeki tahliye taahhütnamesinde yazılı olan tahliye tarihinden itibaren 1 ay içerisinde taşınmazın bulunduğu Sulh Hukuk Mahkemesi’nde dava açmak suretiyle tahliye edilmesini sağlayabilir. Bu süre hak düşürücü süre olup dikkatli davranılması gerekmektedir.